Algemene gebruiksvoorwaarden

WE VERZOEKEN U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE AANDACHTIG TE LEZEN.

Het Help & Support forum die op deze website is gehost, is de jouwe: ze staat open voor iedereen en we nodigen je uit om er commentaar, suggesties, foto's en filmpjes te posten met inachtneming van het Charter van de deelnemer en de gebruiksvoorwaarden van de website.

Het Help & Support forum wordt gemodereerd: bij inbreuk op het Charter van de deelnemer of op de gebruiksvoorwaarden van de website, wordt de betreffende inhoud zonder opzegging gewist en de gebruiker eventueel uitgesloten.

De toegang tot en het gebruik van de website impliceren dat je zonder voorbehoud met deze gebruiksvoorwaarden en met het Charter van de deelnemer instemt.
Je stemt er persoonlijk mee in en/of in naam van de juridische entiteit waarvoor je handelt als gevolmachtigde, tussenpersoon of werknemer. 

Als je niet instemt met de gebruiksvoorwaarden of als de toegang tot en het gebruik van de website je worden ontzegd krachtens wettelijke bepalingen die op jou van toepassing zijn, dan verzoeken wij je om de website te verlaten en de website en de inhoud ervan niet langer te gebruiken.

1. Het Help & Support forum

Het Help & Support forum (de 'website') is een sociaal platform dat onder het merk Hello bank! is opgericht door BNP Paribas Fortis nv, kredietinstelling naar Belgisch recht, onderworpen aan controle door de in punt 12 vermelde toezichthouders en gevestigd te 1000 Brussel, Warandeberg 3, btw BE 0403.199.702, RPR Brussel ('Hello bank!').

2. Functionaliteiten van de website

Op de website kun je de verschillende forums raadplegen die er gehost worden. Je vindt er berichten en commentaar van Hello bank! en van de gebruikers van de website over de onderwerpen die zijn aangegeven in de header van ieder forum.

Iedereen kan, na het aanmaken van een profiel, commentaar en berichten posten en deelnemen aan de community binnen het kader van het Charter van de deelnemer, dat beschreven staat onder punt 5.

3. Door Hello bank! aangeleverde content

De informatie en het materiaal die Hello bank! op de website publiceert, dienen enkel ter informatie en vormen geen aanbod van financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en/of diensten.
Ze zijn niet bedoeld om advies te verstrekken, met inbegrip van maar niet beperkt tot financieel, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies.

Behalve voor de commentaar en de berichten gepubliceerd door de websitegebruikers (zie punt 4), zal Hello bank! alles in het werk stellen om de informatie en het materiaal die het op de website publiceert, regelmatig te controleren en bij te werken en om de betrouwbaarheid en eerlijkheid van de bronnen na te gaan.

De informatie en het materiaal die Hello bank! op de website publiceert, zijn dan ook vatbaar voor wijzigingen. Hello bank! kan de juistheid, bruikbaarheid, volledigheid of tijdloosheid van de informatie en het materiaal die het op de website publiceert of waarnaar de website verwijst echter niet garanderen. Het kan ook niet garanderen dat de informatie of het materiaal geschikt is voor een bepaald doel of dat de bronnen ervan betrouwbaar en eerlijk zijn.

Hello bank!, de vennootschappen van de groep waarvan het deel uitmaakt, hun bestuurders, werknemers en/of vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, op welke grond ook, al dan niet contractueel, voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die je zou lijden als gevolg van de toegang tot, het bezoek aan en/of het gebruik van de website, behalve bij opzettelijke of zware fout van hun kant.

De inhoud van de website is vatbaar voor wijzigingen.

De voorgestelde producten en diensten zijn niet beschikbaar in alle geografische gebieden. Het al dan niet in aanmerking komen voor een product of dienst kan onderworpen zijn aan de goedkeuring van Hello bank!, de vennootschappen van de groep waarvan Hello bank! deel uitmaakt of de vennootschappen waarvoor Hello bank! optreedt als tussenpersoon.

4. Door de websitegebruikers aangeleverde content

Bij inbreuk op het Charter van de deelnemer of op de gebruiksvoorwaarden van de website wordt de betreffende inhoud zonder opzegging gewist, de gebruiker eventueel uitgesloten en zijn profiel gewist, zonder enig recht op schadevergoeding om welke reden ook voor de betrokken gebruiker.

Bovendien kan Hello bank! de gebruiker aansprakelijk stellen voor de commentaar, berichten of inhoud die hij/zij publiceert.

Via sayhello@hellobank.be kunnen gebruikers berichten melden aan Hello bank! als zij menen dat de inhoud van die berichten strijdig is met de in punt 5 beschreven gedragsregels.

5. Gedragsregels voor de gebruikers van de website: het Charter van de deelnemer

Het Help & Support forum is een communicatieruimte. Om ervoor te zorgen dat de deelnemers op een respectvolle en wenselijke manier met elkaar en met Hello bank! in dialoog gaan, verbind je je ertoe een aantal regels te volgen:

Volgende berichten zijn ongewenst en worden gemodereerd: inhoud of uitlatingen die

 • strijdig zijn met de Belgische wet, waaronder ook beledigende of lasterlijke of discriminerende of misleidende uitlatingen en meer in het algemeen uitlatingen die een misdrijf vormen of ermee verbonden zijn;
 • strijdig zijn met de gebruiksvoorwaarden van de website, waaronder ook de regels met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • gewelddadig, grof of bedreigend zijn of een aanval of pestgedrag vormen ten aanzien van de bank, een deelnemer van de Hello Community of een derde;
 • van religieuze, pornografische of politieke of seksueel getinte of obscene aard zijn of daarop geïnspireerd zijn;
 • niet met het onderwerp te maken hebben, aanstootgevend zijn, een polemiek veroorzaken of die zeer choquerend of provocerend zijn ('trolling');
 • reclame- of promotieboodschappen zijn of commerciële doeleinden beogen, waaronder ook zoekertjes;
 • herhaaldelijk en met telkens dezelfde inhoud gepubliceerd worden ('spamming');
 • adres-, telefoon-, elektronische (e-mailadres) of internetgegevens (URL-adres) bevatten, ook als die in de profielnaam van de gebruiker zijn opgenomen;
 • gegevens bevatten of verwijzen naar gegevens die de werking van de website of de systemen van de bank of van andere deelnemers van de Hello Community of van andere derden kunnen beschadigen of verstoren.
 • niet bijdragen aan de kwaliteit van de Hello Community omdat ze:
  • misbruik maken van hoofdletters of leestekens of gebruikmaken van sms-taal;
  • geen bronnen vermelden;
  • in een andere taal zijn opgesteld dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits;
  • gepost zijn in de verkeerde categorie;
  • gepost zijn door eenzelfde persoon die zich verschillende gebruikersnamen aanmeet.

Iedere content die persoonsgegevens van een derde bevat (waaronder ook foto's of filmpjes) mag door een gebruiker slechts worden gepubliceerd als hij/zij de uitdrukkelijke toestemming heeft van bedoelde derde. Het bewijs daarvan moet bij het eerste verzoek aan Hello bank! bezorgd worden.

6. Andere algemene voorwaarden en links naar websites van derden

Bepaalde delen of pagina's van de website kunnen afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden bevatten die toevoegingen zijn bij deze gebruiksvoorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid zullen de afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden voor de delen of pagina's van de website waarop ze betrekking hebben.

Deze website kan ook links bevatten naar andere websites die door derden worden gepubliceerd. De links naar de website kunnen ook worden beschouwd als onderdeel van de websites van die derden. Hello bank! heeft de websites van derden niet nagekeken en wijst elke aansprakelijkheid af voor alle informatie of materiaal op websites die op basis van links op deze website toegankelijk zijn. Een link aanmaken naar de website van een derde of de website van een derde toelaten om een link naar deze website aan te maken, betekent niet dat Hello bank! de op deze derde website aangeboden producten of diensten goedkeurt of aanbeveelt. Hello bank! geeft bovendien geen impliciete of expliciete beoordeling over de juistheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks op de websites van derden kan worden teruggevonden of over de eerlijkheid en/of integriteit van deze derden.

7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1. Door Hello bank! aangeleverde content

De informatie en het materiaal die Hello bank! op de website publiceert, worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten, die toebehoren aan of waarop aanspraak kan worden gemaakt door Hello bank!, de vennootschappen van de groep waarvan het deel uitmaakt of derden. De informatie en het materiaal mogen uitsluitend voor strikt persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden worden gereproduceerd en afgedrukt, op voorwaarde dat je de verwijzingen naar deze intellectuele-eigendomsrechten niet schrapt.

Je verbindt je ertoe de informatie en het materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in om het even welke vorm en met om het even welke middelen, zonder de formele en voorafgaande schriftelijke toestemming van Hello bank!. Je verbindt je er bovendien toe om de door derden opgelegde algemene voorwaarden na te leven voor het gebruik van de informatie en het materiaal die hen toebehoren en op de website worden gezet.

7.2. Door de gebruikers aangeleverde content

De gebruikers van de website geven Hello bank! tien jaar lang een niet-exclusieve, wereldwijde en kosteloze licentie op alle inhoud en materiaal die zij op de website publiceren.

Ze garanderen Hello bank! dat zij alle intellectuele of andere vereiste rechten hebben op de inhoud die zij publiceren met het oog op die licentie voor Hello bank!, of dat zij over de vereiste toestemmingen van de rechthebbenden beschikken; zij bezorgen daarvan het bewijs aan Hello bank! bij het eerste verzoek. 

De gebruiker gaat ermee akkoord dat de berichten en posts, die hij/zij op de site publiceert, overgenomen worden op de algemene website van Hello bank! (www.hellobank.be), alsook op zijn andere platformen, eventueel aangevuld met zijn/haar profielgegevens.

Indien nodig staat de gebruiker kosteloos zijn beeldrecht op alle hierboven vermelde materiaal af aan Hello bank! en geeft hij uitdrukkelijk toestemming aan Hello bank! om dit materiaal te kopiëren, te gebruiken in zijn communicatie naar zijn doelgroep en, in het algemeen, rechtstreeks te gebruiken:

 • onder elke vorm en op elke drager (meer bepaald papier, textiel, hout, plastic, elektronisch, magnetisch, digitaal, laser, optisch en in het algemeen elke drager die rechtstreeks door de mens of met behulp van een machine leesbaar is), voor elke manier van verspreiden (bestaand of toekomstig), meer bepaald internet en sociale media;
 • voor alle producten en diensten verbonden met de activiteiten van Hello bank! wereldwijd, integraal of gefragmenteerd, en voor elk toepassingsgebied zonder beperkingen: ter promotie, illustratie …

De gebruiker geeft Hello bank! de toestemming om wijzigingen aan te brengen aan dit materiaal (herkadreren, retoucheren, wijzigen …), alsook om het te linken aan andere inhoud zoals foto’s, tekst, grafische elementen, films, geluiden, audiovisuele dragers. De gebruiker neemt uitdrukkelijk afstand van het inroepen van zijn moreel recht om zich te verzetten tegen deze wijzigingen.

8. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en gebruik van cookies

Er wordt verwezen naar het privacy- en cookiesbeleid die op de website beschikbaar zijn.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Je toegang tot, bezoek aan of gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Tenzij de wet uitdrukkelijk bepaalt wie de bevoegde rechter is, kan de vordering worden ingesteld voor:

 • de bevoegde rechter van de woonplaats van de verweerder of een van de verweerders;
 • de bevoegde rechter van de plaats waar de verbintenissen of een van de verbintenissen waarover het geschil loopt, ontstaan zijn (is) of waar zij werden (werd), worden (wordt) of moeten (moet) worden uitgevoerd;
 • de bevoegde rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder met de verweerder gesproken heeft indien deze – of in voorkomend geval een van de verweerders – zijn woonplaats heeft in België of in het buitenland.

10. Autonomie en wijzigingen

Alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden die als onuitvoerbaar worden beschouwd, worden vervangen door een uitvoerbare bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling, echter zonder impact op de overige bepalingen, die ongewijzigd blijven.

Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van alle andere overeenkomsten die je met Hello bank!, een van de vennootschappen van de groep waarvan het deel uitmaakt of met een vennootschap waarvoor Hello bank! optreedt als tussenpersoon, hebt gesloten of zult sluiten.

Hello bank! heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

11. Aansprakelijkheid van derden

Ieder onrechtmatig of verboden gebruik van deze website, onder meer door schade te berokkenen aan de gebruikte software of de verstrekte data, door middel van virussen, door vernietiging en/of manipulatie van gegevens, geeft aanleiding tot burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Het niet aanvoeren of afdwingen door Hello bank!, zelfs tijdelijk, van deze of andere rechten voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden en/of die het gebruik van deze website betreffen, kan onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als of tot gevolg hebben dat Hello bank! afstand doet van enig recht of enige vordering.

12. Toezichthoudende autoriteiten

Hello bank!, een merk van BNP Paribas Fortis nv (zie punt 1), staat als kredietinstelling naar Belgisch recht onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank. De controle inzake beleggers- en consumentenbescherming wordt uitgeoefend door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). BNP Paribas Fortis nv is ingeschreven en treedt op als verzekeringsagent onder FSMA-nr. 25879 A voor AG Insurance nv, Cardiff Assurances Risques Divers SA en Europ Assistance (Belgium) nv.

Adres van de toezichthoudende autoriteiten: