Wijziging in de voorwaarden voor de Spaarrekening

Hello bank! (BNP Paribas Fortis) past de voorwaarden van zijn Spaarrekening (klassieke gereglementeerde spaarrekening) aan om rekening te houden met de marktomstandigheden en het aanhoudend lage renteklimaat.

De invoering van een plafond op de Spaarrekening zal geen enkele impact hebben voor meer dan 99% van de Hello bank! en BNP Paribas Fortis klanten. Minder dan 1% van hen zal daadwerkelijk geïmpacteerd zijn. Die klanten zullen ook worden begeleid bij de analyse van hun financiële situatie en, indien zij dat wensen, bij het vinden van passende alternatieve oplossingen.

Wat verandert er concreet voor de spaarder?

Saldo van maximum 250.000 euro

Vanaf 1 april 2022 zal het saldo van de Spaarrekening, dat momenteel onbeperkt is, beperkt worden tot maximaal 250.000 euro.

Concreet: als het saldo van je Spaarrekening op 1 april 2022 einde boekingsdag de drempel van 250.000 euro overschrijdt, zal het bedrag dat die toegestane drempel overschrijdt, ter beschikking worden gesteld op een andere (bestaande of speciaal daarvoor geopende) rekening (Depositorekening), met exact dezelfde beheerparameters als de Spaarrekening die aan de basis van de overschrijving ligt: dezelfde houders of medehouders, dezelfde mandataris(sen), dezelfde beperkingen met betrekking tot de beheerbevoegdheden, enz.

Deze nieuwe rekening verschijnt in je lijst van rekeningen op de Hello bank! website en de Hello bank! app net als op Easy Banking Web en in de Easy Banking App, waar deze onmiddellijk beschikbaar zal zijn. Je vindt alle informatie over deze rekening in de sectie ‘Kenmerken van een Depositorekening’.

Eén Spaarrekening per houderschap

Vanaf 17 januari 2022 zal het aantal Spaarrekeningen worden beperkt tot één rekening voor eenzelfde houderschap. Dit betekent dat er vanaf dan nog slechts één Spaarrekening op naam van een zelfde houder of op naam van dezelfde medehouders kan worden geopend, hetzij bij BNP Paribas Fortis of bij Hello bank!.

Je kan dus alleen nog meerdere Spaarrekeningen openen indien elk van die rekeningen een verschillend houderschap heeft.

Concreet: meneer en mevrouw Jansens-Peeters kunnen drie verschillende Spaarrekeningen openen :

  • een rekening op naam van meneer Jansens
  • een rekening op naam van mevrouw Peeters
  • een rekening op naam van meneer Jansens én mevrouw Peeters

Deze beperking van het aantal rekeningen is niet van toepassing op Spaarrekeningen die al voor 17 januari 2022 zijn geopend. Na die datum zullen die bestaande rekeningen echter wel in aanmerking worden genomen bij het aanvragen van een nieuwe Spaarrekening.

Creditrente

De rentevoet van de Spaarrekening blijft ongewijzigd: 0,01% basisrente + 0,10% getrouwheidspremie. Deze zal van toepassing zijn op het volledige saldo van de rekening, tot een maximum van 250.000 euro.

De Depositorekening waarop het bedrag boven de toegestane drempel van 250.000 euro ter beschikking wordt gesteld, heeft een rentevoet van nul (0%). Je vindt alle informatie over deze rekening in de rubriek ‘Kenmerken van een Depositorekening’.

Compensatie voor het verlies van de getrouwheidspremie

Indien, op het einde van de boekingsdag van 1 april 2022, het saldo van een Spaarrekening de drempel van 250.000 euro overschrijdt, zal het bedrag boven die toegestane drempel worden overgeheveld naar een andere rekening.

De getrouwheidspremie(s) in opbouw voor het overgehevelde bedrag zal (zullen) niet worden uitgekeerd. Om geen nadeel te berokkenen aan de betrokken klanten, heeft BNP Paribas Fortis beslist om, bij wijze van vergoeding, een commerciële compensatie te betalen. Deze commerciële compensatie zal (binnen een periode van twee maanden) op dezelfde rekening worden gestort als die waarnaar dit bedrag wordt overgeheveld.

De berekening van de commerciële compensatie zal afhangen van het begin van de jaarlijkse verwervingsperiode van de betreffende premie.

Concreet:

  • indien de jaarlijkse verwervingsperiode is ingegaan voor 17 januari 2022, zal de commerciële compensatie gelijk zijn aan de volledige getrouwheidspremie (alsof het overgehevelde bedrag 12 opeenvolgende maanden op de rekening stond);
  • indien de jaarlijkse verwervingsperiode op of na 17 januari 2022 is ingegaan, zal de commerciële compensatie pro rato temporis worden berekend. Dat betekent voor de periode vanaf de aanvang van de verwervingsperiode van de betreffende premie tot 1 april 2022.

Fiscaal gezien is deze commerciële compensatie een rente en is zij onderworpen aan de roerende voorheffing, die momenteel 30% bedraagt.

Spaarrekening inbegrepen in een beleggingscontract

Vanaf 1 april 2022 zal het bedrag dat de drempel van 250.000 euro overschrijdt op een Spaarrekening die deel uitmaakt van een beleggingscontract, worden overgeheveld naar de zichtrekening die deel uitmaakt van hetzelfde contract, op voorwaarde dat deze zichtrekening dezelfde beheerparameters heeft. Indien een dergelijke zichtrekening niet bestaat, kan het overgehevelde bedrag worden gestort op een niet-gereglementeerde spaarrekening (Depositorekening) die in het kader van de beleggingsovereenkomst reeds bestaat of daarvoor wordt geopend.

Na 1 april 2022

Indien het saldo van de Spaarrekening ten gevolge van een creditverrichting (nieuwe storting, rentebetaling, automatisch sparen, enz.) de drempel van 250.000 euro overschrijdt, zal het bedrag boven de toegestane drempel volgens hetzelfde principe als hierboven beschreven, ter beschikking worden gesteld.

Spaarrekeningen die niet onder deze nieuwe voorwaarden vallen

De hiervoor uitgelegde wijzigingen gelden niet voor de volgende Spaarrekeningen:

  • ‘Hello4You’ spaarrekeningen
  • ‘Huurwaarborg’ spaarrekeningen
  • geblokkeerde spaarrekeningen (verpanding, gerechtelijke beslissing …)

Niet-gereglementeerde spaarrekeningen, zoals de Depositorekening, hebben geen plafond en zijn niet beperkt in aantal.

Kenmerken van een Depositorekening

Het saldo boven 250.000 euro van een Spaarrekening wordt overgeheveld naar een Depositorekening. Dit is een niet-gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht, die op de markt wordt gebracht door BNP Paribas Fortis (een naamloze vennootschap (NV), gevestigd te Warandeberg 3, B-1000 Brussel). Deze rekening, van onbepaalde duur, is bedoeld om contanten aan te houden in afwachting van een toewijzing op korte of middellange termijn. Er is geen plafond voor de rekening en een negatief saldo is niet toegestaan. De opening en het beheer van de Depositorekening zijn gratis (met uitzondering van de eventuele verzendkosten indien de rekeninguittreksels per post worden verstuurd). Raadpleeg daarvoor de Tarievenlijst van BNP Paribas Fortis.

Rendement: een niet-gereglementeerde spaarrekening is niet verplicht om een wettelijke minimumbasisrente te bieden of een getrouwheids-/aangroeipremie uit te betalen. De basisrente en de getrouwheids-/aangroeipremie die per 01.01.2022 op deze rekening van toepassing zijn, bedragen nul (0%). Dit tarief kan te allen tijde worden gewijzigd, mits dit vooraf aan de klant wordt meegedeeld via een bericht in de rekeninguittreksels.

Fiscaliteit: in geval van een positieve rentevoet is de uitgekeerde rente niet vrijgesteld en onderworpen aan 30% roerende voorheffing.

Risico: tegoeden op gereglementeerde of niet-gereglementeerde spaarrekeningen bij BNP Paribas Fortis vallen onder het depositobeschermingsmechanisme tot een maximum van 100.000 euro per persoon. In geval van faillissement of dreigend faillissement van de bank loopt de spaarder het risico dat het bedrag van zijn spaargeld boven 100.000 euro wordt omgezet in aandelen (bail-in) of dat hij dit bedrag geheel of gedeeltelijk verliest. Meer informatie hierover vind je in de ‘Informatiefiche over de depositobescherming’.

Je wordt aangeraden de precontractuele informatie over de Depositorekening, opgenomen in de ‘Bijzondere Voorwaarden van de Spaarrekening’, te lezen. .

Met al je klachten kan je terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer –Warandeberg 3, 1000 Brussel. Indien je niet tevreden bent met de door de bank voorgestelde oplossing, kan je een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.

Belangrijkste documenten

Voor dit type rekening bestaat er geen document met essentiële beleggersinformatie.

Meer weten

Heb je vragen over de impact van deze nieuwe voorwaarden op je Spaarrekening(en) en/of heb je interesse in alternatieven voor de klassieke spaarrekening, dan helpen onze collega’s van BNP Paribas Fortis je graag verder op het nummer 02 433 41 61 (van maandag tot vrijdag van 7 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur).