Algemene gebruiksvoorwaarden van de site Hello bank!

We verzoeken u deze algemene voorwaarden voor het gebruik van deze website aandachtig te lezen.

Door toegang te hebben tot deze website, ze te bezoeken of te gebruiken, persoonlijk en/of in naam van de juridische entiteit waarvoor u als gevolmachtigde, tussenpersoon of werknemer handelt, gaat u akkoord met de hierna vermelde algemene voorwaarden en u bevestigt ze uitdrukkelijk te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn wijzigbaar. We vragen u geen toegang te hebben tot deze website, ze niet te bezoeken en geen gebruik te maken van de website of de inhoud ervan als u deze algemene voorwaarden niet aanvaardt.

1. Definitie en algemene toegangsvoorwaarden

De term "website" verwijst naar deze website, met inbegrip van de platformen Hello home! en de Hello bank! community, zoals openbaar gemaakt door BNP Paribas Fortis nv (meer gegevens bij punt 2. Uitgever), hierna "de bank" genoemd, en/of door haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt, en naar alle informatie en materiaal die de website bevat.

Bepaalde delen of pagina's van de website kunnen afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden bevatten die toevoegingen zijn bij deze algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid zullen de afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden voorrang hebben op deze algemene voorwaarden voor de delen of pagina's van de website waarop ze betrekking hebben.

Deze website kan ook links bevatten naar andere websites die openbaar zijn gemaakt door derden. De links naar deze website kunnen ook worden beschouwd als onderdeel van de websites van deze derden. De bank heeft die sites niet nagekeken en wijst elke aansprakelijkheid af voor alle informatie of materiaal op sites die op basis van links op deze website toegankelijk zijn. Een link aanmaken naar de website van een derde of de website van een derde toelaten om een link naar deze website aan te maken, betekent niet dat de bank de op deze derde website aangeboden producten of diensten goedkeurt of aanbeveelt. De bank geeft bovendien geen impliciete of expliciete beoordeling van de juistheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks op de websites van derden kan worden teruggevonden of van de eerlijkheid en/of integriteit van deze derden.

De inhoud van de website is vatbaar voor wijzigingen. Niet alle producten en diensten zijn beschikbaar in alle geografische gebieden. Het al dan niet in aanmerking komen voor een product of dienst kan onderworpen zijn aan de goedkeuring van de bank, haar betrokken verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt. Personen die zich toegang verschaffen tot deze website, ze bezoeken of er gebruik van maken, moeten nagaan of ze wel toegang mogen hebben tot deze informatie op grond van de geldende wettelijke verplichtingen in hun eigen land. Zo niet zullen zij zich geen toegang verschaffen tot deze website, ze niet bezoeken en/of er geen gebruik van maken.

2. Uitgever

De uitgever van deze Website is:

BNP Paribas Fortis NV
Warandeberg 3
1000 Brussel - België
B.T.W. BE 0403.199.702 - RPR Brussel

BNP Paribas Fortis NV is een kredietinstelling naar Belgisch recht onderworpen aan het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (prudentieel toezicht) van de Europese Centrale Bank en de Nationale Bank van België. De controle inzake beleggers- en consumentenbescherming wordt uitgeoefend door de Autoriteit van Financiële Diensten en Markten (FSMA). BNP Paribas Fortis NV is ingeschreven onder het voornoemde ondernemingsnummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis NV bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

De adressen van onze toezichthoudende organen zijn:

Autoriteit Financiële Diensten en Markten (FSMA)
Congresstraat 10-16
1000 Brussel - België
www.fsma.be

Nationale Bank van België (NBB)
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel - België
B.T.W. BE 0203.201.340 - RPR Brussels
www.bnb.be

European Central Bank
Banking Union - Single Supervisory Mechanism
60640 Frankfurt am Main
Germany

3. Inhoud van de website / materiaal

3.1. De informatie en het materiaal op deze website en/of geleverd in het kader van de instant messaging service vermeld bij punt 3.3, hebben enkel tot doel om de gebruikers van de website en/of van voormelde instant messaging service te informeren over verschillende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en/of diensten die de bank aanbiedt en/of verdeelt, en vormen geen aanbod.

Die informatie en dit materiaal zijn niet bedoeld als persoonlijk advies, met inbegrip van, maar niet beperkt tot financieel, beleggings-, fiscaal, boekhoudkundig of juridisch advies. Dit is zelfs niet het geval als die informatie verwijst naar financiële instrumenten die het voorwerp uitmaken van een openbaar aanbod.

Elk aanbod is bovendien beperkt tot de landen of rechtsgebieden waarvan het aanbod melding maakt. Personen uit niet vermelde landen of rechtsgebieden die toegang hebben tot de website of die de website bezoeken of gebruiken, kunnen bedoeld aanbod niet in overweging nemen. 

3.2. Gebruikers van de website kunnen rechtstreeks bijdragen tot de inhoud ervan, mits ze een profiel aanmaken en zich aanmelden. Hello bank! behoudt zich het recht voor om deze commentaar en berichten te publiceren op alle platformen van de website. 

In dat geval zijn zowel de gebruiksvoorwaarden van de Hello bank! community als het Charter van de deelnemer volledig van toepassing.

3.3. De Hello bank! chat service is enkel bedoeld voor algemene vragen rond producten en dienst die de bank aanbiedt en/of verdeelt. De bank mag deze service op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of beëindigen. De service is enkel beschikbaar in het Nederlands en het Frans.

De gebruiker van de service gaat akkoord dat de elektronische berichten in het kader van het gebruik van de service geregistreerd en verwerkt worden.

De gebruiker verstrekt geen identiteitsgegevens (met uitzondering van zijn of haar gebruikersnaam en/of voornaam). Hij geeft ook geen financiële gegevens en/of gegevens over zijn rekening(en). De bank zal deze gegevens evenmin vragen.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materiaal op deze website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in het bezit zijn van of waarop aanspraak wordt gemaakt door de bank, haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt of derden. Deze informatie en dit materiaal mogen uitsluitend voor uw strikt persoonlijk gebruik en voor niet-commerciële doeleinden worden gereproduceerd en afgedrukt, op voorwaarde dat u de verwijzingen naar deze intellectuele eigendomsrechten niet schrapt. U verbindt zich ertoe deze informatie en dit materiaal niet te verspreiden, te reproduceren of te verkopen in om het even welke vorm en met om het even welke middelen, zonder de formele en voorafgaande schriftelijke toestemming van de bank.

5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Wij verwijzen naar de privacyverklaring en het cookiebeleid die beschreven zijn op deze website.

Die bepalingen zijn ook van toepassing op de instant messaging service voor de verwerking en bewaring door de bank van de persoonsgegevens van de gebruiker (gebruikersnaam en/of voornaam van de gebruiker, inhoud van het gesprek).

6. Vertrouwelijkheid

Alle informatie en materiaal die via deze website naar de bank worden verzonden, zullen overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen worden verwerkt.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Uw toegang tot, bezoek aan of gebruik van deze website en deze algemene voorwaarden worden beheerst door en zullen worden geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving. Tenzij de wet uitdrukkelijk bepaalt wie de bevoegde rechter is, kan de vordering worden ingesteld voor:

  • de bevoegde rechter van de woonplaats van de verweerder of één van de verweerders;
  • de bevoegde rechter van de plaats waar de verbintenissen of één van de verbintenissen waarover het geschil loopt, ontstaan zijn (is) of waar zij werden (werd), worden (wordt) of moeten (moet) worden uitgevoerd;
  • de bevoegde rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder met de verweerder gesproken heeft indien deze – of in voorkomend geval één van de verweerders – zijn woonplaats heeft in België of in het buitenland.

8. Autonomie en wijzigingen

Indien zekere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onafdwingbaar worden beschouwd, zullen de resterende bepalingen ongeschonden zijn en zal (zullen) de onafdwingbare bepaling(en) worden vervangen door de afdwingbare bepaling die het dichtst aansluit bij de onafdwingbaar geachte bepaling. Deze overeenkomst maakt een wezenlijk deel uit van alle andere overeenkomsten die u met de bank, één van haar verbonden vennootschappen of vennootschappen van de groep waarvan de bank deel uitmaakt hebt afgesloten of zult afsluiten.

De bank heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

9. Aansprakelijkheid van derden

Ieder onrechtmatig of verboden gebruik van deze website, onder meer door schade te berokkenen aan de gebruikte software of de verstrekte data, door middel van virussen, door vernietiging en/of manipulatie van gegevens, geeft aanleiding tot burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Het niet aanvoeren of afdwingen door de bank, zelfs tijdelijk, van deze of andere rechten voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of die het gebruik van deze website betreffen, kan onder geen enkel beding geïnterpreteerd worden als of tot gevolg hebben dat de bank afstand doet van enig recht of enige vordering.