De Spaarrekening (Cat. B)1

Kort gezegd, wat is het?

Een gereglementeerde spaarrekening als appeltje voor de dorst, ideaal voor onverwachte uitgaven.

Meer algemene informatie over gereglementeerde spaarrekeningen vindt u via de link www.bnpparibasfortis.be/spaarinfo.

Traditional Savings
  • Een gratis spaarrekening2.
  • Een jaarlijkse bruto basisrente van 0,50%.
  • Een getrouwheidspremie van 0,25%, toegepast op elke storting die gedurende 12 opeenvolgende maanden op de rekening blijft staan.
  • Je beschikt altijd over je geld. Als je het nodig hebt, kan je het zonder problemen gebruiken.
  • Saldo beperkt tot 250.000 euro per rekening, max. 1 rekening per identieke (co)houderschap.

Wil je echt álles weten? Lees dan vóór het openen van je rekening zeker de Essentiële spaardersinformatie.

1Volgens de nieuwe classificatie van de federale regering en de banksector behoort een spaarrekening met bedragsvoorwaarden (beperkt maximumsaldo) tot de categorie B.

2Ligt het saldo van je rekening onder 25 euro en doe je 10 jaar lang geen opvraging of storting? Dan is er een jaarlijkse afrekening van 2,50 euro. Dit geldt alleen als je ten minste 24 jaar oud bent en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis hebt.

De Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis NV.

Rentevoeten

De basisrente van 0,50% (op jaarbasis) is de rente die u ontvangt, vanaf de dag na uw storting, voor elke dag dat uw geld op uw spaarrekening blijft staan. U ontvangt deze rente jaarlijks op 1 januari (of wanneer uw rekening wordt afgesloten).

De getrouwheidspremie van 0,25% (op jaarbasis) wordt berekend op elk gestort bedrag dat gedurende een ononderbroken periode van 12 opeenvolgende maanden op uw rekening blijft staan. Als u uw geld opneemt voor het einde van deze periode krijgt u geen getrouwheidspremie voor dat bedrag. De getrouwheidspremie wordt uitbetaald op de eerste dag na het einde van het kwartaal waarin deze is verworven (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober ) of wanneer de rekening wordt afgesloten. Vanaf het moment van de storting genereren de uitbetaalde getrouwheidspremies op hun beurt rente en start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden tegen de op dat moment geldende rentevoet. Deze rentevoet is gegarandeerd gedurende de hele verwervingsperiode zelfs als de bank ondertussen de rentevoet van de getrouwheidspremie zou wijzigen.

De basisrente en de getrouwheidspremie kunnen variëren volgens de marktomstandigheden of eventuele wijzigingen van de wettelijk toegestane limieten. Geen onaangename verrassingen: als de basisrente of/en de getrouwheidspremie wijzigt, informeren we je hierover bij je eerstvolgende rekeninguittreksels.

Je beschikt altijd over je geld

Je Spaarrekening is beschikbaar voor een onbepaalde duur. Heb je wat geld over, dan stort je het op je spaarrekening. Je bent gerust en weet dat het er staat. Heb je plots geld nodig om jezelf te trakteren of om welke andere reden dan ook, dan stort je gewoon het gewenste bedrag terug op je betaalrekening.

Fiscaliteit

Op de interesten van uw gereglementeerde spaarrekening houdt de bank geen roerende voorheffing in voor zover die niet hoger zijn dan het jaarlijkse vrijgestelde bedrag van 1.020 euro (inkomsten 2024). Voor een spaarrekening geopend op naam van twee gehuwden/wettelijk samenwonenden houdt de bank geen roerende voorheffing in voor zover de interesten niet hoger zijn dan het dubbele van dit bedrag, namelijk 2.040 euro (inkomsten 2024).

Als u fiscaal inwoner bent van België moet u elk jaar nagaan wat het totaalbedrag is van de interesten op gereglementeerde spaarrekeningen die op grond van uw (huwelijks)vermogensrechtelijke situatie aan u toekomen (alsmede die waarvan u, in geval van minderjarige kinderen, het wettelijk genot heeft) en waarvoor de banken geen roerende voorheffing inhielden. In de mate dat dit bedrag hoger is dan het jaarlijkse vrijgestelde bedrag van 1.020 euro per belastingplichtige (in de hypothese van inwonerschap gedurende het gehele inkomstenjaar) moet u het surplus aangeven in uw aangifte in de personenbelasting. Het niet-vrijgestelde deel van uw interesten is onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%.

Saldo beperkt tot 250.000 euro

Het saldo van de Spaarrekening is beperkt tot 250.000 euro. Als het saldo van je rekening deze drempel overschrijdt, dan zal het bedrag boven die toegestane drempel overgeheveld worden naar een Depositorekening, een bestaande of speciaal daarvoor geopende, niet-gereglementeerde spaarrekening met dezelfde parameters (dezelfde houder of medehouders, dezelfde mandataris(sen), dezelfde beheerparameters). Deze andere rekening biedt dezelfde flexibiliteit als je Spaarrekening. Ze is bedoeld om het overtollige bedrag tijdelijk te bewaren, in afwachting tot een herbestemming van dit bedrag op korte of middellange termijn.


Eén rekening per (mede)houder

De opening van een Spaarrekening is enkel mogelijk wanneer je nog geen Spaarrekening van hetzelfde type en met hetzelfde (mede)houderschap hebt bij Hello bank! of BNP Paribas Fortis. Je kan wel een Spaarrekening én een Spaarrekening Plus openen met hetzelfde (mede)houderschap. Ontdek deze andere oplossing voor jou.

Risico’s voor de spaarder

Risico op faillissement: in geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook worden verplicht om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instelling, die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme, te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).

Risico van inflatie: een aanhoudende prijsstijging kan leiden tot een waardeverlies van het ingelegde geld.

Klachten en verhaal

Klachten kunnen worden gericht via het Hello Team of door gebruik te maken van het klachtenformulier.

Voldoet de voorgestelde oplossing niet, dan kan de klant contact opnemen met de dienst Klachtenmanagement van de Bank:

BNP Paribas Fortis NV - Dienst Klachtenmanagement
Warandeberg 3 – 1000 Brussel
Tel.: +32 2 228 72 18
Mail: klachtenmanagement@bnpparibasfortis.com

Indien de door de dienst Klachtenmanagement van de Bank voorgestelde oplossing de houder geen voldoening schenkt, kan deze het geschil voorleggen aan:

OMBUDSFIN – Ombudsdienst voor financiële diensten per gewone brief aan:
North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel
Tel: +32 2 545 77 70
Mail: ombudsman@ombudsfin.be
Site: www.ombudsfin.be


Hoe kan ik mijn Spaarrekening openen?

Dat doe je door het Hello Team te bellen op 02 433 41 41 (van maandag tot vrijdag van 7 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur).
Dit op voorwaarde dat je nog niet over een Spaarrekening beschikt met eenzelfde (mede)houderschap bij Hello bank! of BNP Paribas Fortis. Lees vóór het openen van je rekening zeker de Essentiële spaardersinformatie.